Header image

SK TY-GA karate Praha

 Stanovy

  

 oddíl karate

    
 

 

S T A N O V Y
občanského sdružení - sportovního klubu

Název: SK TY-GA Karate Praha

Sídlo: Na bělidle 34, 150 00 Praha 5
Obsah stanov:
1. Základní ustanovení
2. Členství v klubu
3. Práva a povinnosti členů
4. Poslání a úkoly klubu
5. Orgány klubu
6. Členské příspěvky a zásady hospodaření
7. Závěrečná ustanovení


1. Základní ustanovení
a) SK TY-GA Karate Praha (dále jen SK nebo klub) je občanským sdružením s právní subjektivitou, který sdružuje mládež a občany s aktivním zájmem o bojová umění. Přijali společný název, dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném provozování svých zájmů.
b) SK TY-GA Karate Praha působí zejména na území hlavního města Prahy, s možností rozšíření na území celé ČR.
c) Sídlem SK TY-GA Karate Praha je administrativní kancelář na adrese:
Štefánikova 39, 150 00 Praha 5,
která je určena k činnosti orgánů a funkcionářů klubu, schůzím členstva, administrativní činnosti.
2. Členství v klubu
a) Členem SK TY-GA Karate Praha se může stát každá osoba, která projeví aktivní zájem o bojová umění a příbuzné sporty, souhlasí se stanovami klubu a je bezúhonná.
b) Členem se stává po podpisu členské přihlášky, kde vyjádří souhlas se stanovami a posláním klubu a vezme na vědomí základní zásady bojových umění, především TY-GA karate.
c) Osoba mladší 18ti let se může stát členem SK TY-GA Karate Praha jen se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. 3. Práva a povinnosti členů
a) Základními právy členů SK TY-GA Karate Praha jsou:
*účastnit se podle svých možností sportovního života klubu
*účastnit se dle svých schopností a výkonnosti sportovních soutěží na různých úrovních včetně mezinárodních jako reprezentant klubu
*účastnit se odborných seminářů, školení a jiných akcí ke zvýšení svého profesionálního růstu, které pořádá klub nebo jiné související instituce a organizace včetně vrcholových orgánů
*účastnit se členských schůzí, vyslovovat zde připomínky a návrhy
*volit výbor klubu a stát se členem výboru klubu
b) Základními povinnostmi členů SK TY-GA Karate Praha jsou:
*respektovat stanovy SK TY-GA Karate Praha a platit členské příspěvky

*dodržovat etické a jiné zásady bojového umění TY-GA karate
*nepoužít získané znalosti způsobem nemorálním či odporujícím dobrým mravům
* použít získané znalosti pouze v případě nutné sebeobrany
* chovat se při tréninku v klubu a sportovních soutěžích ohleduplně ke sparingpartnerům
4. Poslání a úkoly klubu
a) SK TY-GA Karate Praha organizuje vlastní tělovýchovný a sportovní proces, zpřístupňuje tělesnou a duchovní kulturu vlastní bojovým uměním mládeži i dospělým. Pečuje o zvyšování tělesné zdatnosti svých členů a rozvíjí jejich vnitřní kázeň, odpovědnost a sebeovládání.
b) Spolupracuje s ostatními sportovními kluby podobného zaměření, zpřístupňuje svým členům zkušenosti bojových umění, připravuje své členy do domácích a mezinárodních sportovních soutěží, je aktivním členem národních sportovních organizací.
c) Usiluje o nejvyšší sportovní a morální krédo svých členů.
5. Orgány klubu
a) Nejvyšším orgánem SK TY-GA Karate Praha je jeho členská schůze, která volí 3-5ti členný výbor ve složení předseda, místopředseda a pokladník (případně výkonný místopředseda a tajemník).
b) Členská schůze se schází jednou ročně, schvaluje výroční zprávu a hospodaření SK a volí na další rok výbor klubu.
c) Statutárním orgánem SK TY-GA Karate Praha je jeho předseda, který je oprávněný samostatně jednat a podpisovat za sdružení ve všech věcech.
d) Právo veta a konečného rozhodnutí má předseda.
6. Členské příspěvky a zásady hospodaření
a) Výši členských příspěvků na jednoho člena stanoví výlučně výbor SK TY-GA Karate Praha s přihlédnutím ke specifice sportovního odvětví, inflaci v ČR a k záležitostem souvisejícím.
b) Členské příspěvky platí členové SK čvrtletně. Pokud člen nezaplatí členský příspěvek řádně a včas, nemá právo účastnit se sportovních aktivit klubu, využívat výhody členství a po třech měsících ztrácí právo na další členství v klubu.
c) Z členských příspěvků se platí provoz tělovýchovných zařízení, administrativní kanceláře a další dle výlučného rozhodnutí výboru SK.
d) Osobní vybavení a poplatky spojené s účastí na soutěžích, odborných seminářích a jiných akcích hradí členové klubu zvlášť.
e) O použití případných dotací a sponzorských darů rozhoduje výlučně výbor SK.
f) Pokladnu a hospodaření SK TY-GA Karate Praha vede pokladník, který odpovídá za jejich správnost. Hospodaření pravidelně kontroluje výbor klubu.
g) Členská schůze posuzuje a schvaluje hospodaření klubu.
7. Závěrečná ustanovení
a) SK TY-GA Karate Praha je samostatným a nezávislým občanským sdružením s právní subjektivitou. Svým jménem může nabývat práv, zavazovat se, má samostatnou majetkovou odpovědnost. Nevyvíjí a nebude vyvíjet jakoukoliv politickou činnost.
b) SK TY-GA Karate Praha vzniká jako právnická osoba a dnem registrace těchto stanov ve smyslu § 6 odst.1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů.
c) Jakékoliv změny a doplňky Stanov SK TY-GA Karate Praha spadají do pravomoci členské schůze.

 

 

 
 
© Robin Vladyka, SK TY-GA karate Praha
     
  Jsou spuštěny nové stránky www.tygakarate.cz